VIZE

Základní vize 7 vrchů

Naší vizí je vidět v České republice růst Božího království. 

Bůh poslal Ježíše, aby vykoupil nejenom jednotlivce, ale i celé národy, způsob života, kulturu a prostředí, ve kterém žijeme. Poslal nás být světlem světa a solí země a zjevovat, jak krásné je žít v Jeho lásce a podle Jeho plánu. 

7 vrchů představuje klíčové oblasti služby ve společnosti: rodina, politika, církev, podnikání, umění, vzdělání a média. V Božích očích je důležitá každá oblast (zdravotnictví, sociální oblast, doprava,...), ale nejvíce způsob a kvalitu našeho života ovlivňuje to, jak funguje 7 klíčových oblastí.

Chceme, aby do každé z těchto oblastí byly aplikované Boží principy, které by postupně přinesly pozitivní změnu do celé naší společnosti.

Čeho chceme dosáhnout?

Není možné oddělit království od Krále, a proto věříme, že přinášet hodnoty Božího království znamená zjevovat Boží jméno a jeho srdce v každé oblasti společnosti. Boží království přebývá v církvi a překračuje její hranice. 

Bůh dává vycházet slunci na dobré lidi i zlé a déšť posílá spravedlivým i nespravedlivým (srov. Mt 5,45). Zároveň věříme, že míra plnosti života a Božího požehnání se odvíjí také od toho, jak moc jsme ochotni hledat Boží království a jeho spravedlnost. (srov. Mt 6,33

Bůh je dobrý Otec a zajímá se o vše, čím žijeme a co prožíváme. V Božím Slově nám ukazuje svoje principy. My se snažíme, aby byly aplikované do všech oblastí, a tak postupně pozitivně oživovaly celou naši společnost. Věříme, že každá autorita pochází od Boha a že On ji chce uvést do svého království skrze partnerství s lidmi. Pokud jsme ochotni se od Boha učit aplikovat jeho hodnoty a principy a neseme je v duchu služby, přináší to požehnání nejen nám, ale i lidem kolem nás. Ježíšův život je toho nejlepším příkladem.

Rodina a život

Bůh je původcem rodiny. Už v prvních kapitolách Bible se dozvídáme o celoživotním svazku jednoho muže a jedné ženy. 

Záměrem pro tuto oblast společnosti je, aby se šířil život a aby se naplnil Bohem daný záměr pro jednotlivce, komunity, generace a celé národy. 

Chceme podporovat původní ideu rodiny, posilovat ji a vidět obnovené poslání pro další generace. Namísto sobeckého "já" dostane více prostoru obětující se "my".

Politika a vláda

Bůh ustanovil vládu, aby chránila spravedlnost a právo a aby vytvořila v národě pokojné a bezpečné prostředí.
Budoucí politici by se měli připravovat na to, jak svou autoritu používat ve prospěch obyvatel, kteří je delegovali.

Bůh nám dává v Bibli návod, jak lidi do oblasti politiky volit. Text ukazuje, že Bůh si je plně vědom silného pokušení, kterému musí člověk v moci postavený čelit: pokušení zneužívat moc a zvolit si životní styl hedonismu či materialismu. 

Boží alternativou k těmto nešvarům je služebné vedení, čistota, transparentnost a štědrost. Naší snahou je povzbuzovat všechny křesťany, aby se za oblast politiky nejen modlili v jednotě s napomenutím apoštola Pavla, ale aby do ní také na všech úrovních vstupovali a vnášeli hodnoty Božího království. Jsme připraveni je k tomuto úkolu formovat. 

Církev a náboženství

Božím záměrem pro církev je ukazovat na Ježíše Krista jako milosrdného Velekněze, který přišel zjevit dobrého Boha Otce a zprostředkovat smíření a spásu skrze svou oběť na kříži. Boží království je postaveno na vztazích a Ježíš přišel obnovit narušené či zničené vztahy jak na vertikální úrovni - mezi lidmi a Bohem - tak na úrovni horizontální - mezi lidmi navzájem. Všichni máme účast na Kristově kněžství a jsme povoláni Boží model a plán přinášet do našich vztahů. 

Ti, kdo jsou Bohem poslaní  pracovat na vrchu církve, mají za úkol přinášet skrze vyučování a formaci Boží slovo, protože veškeré Písmo pochází z Božího Ducha a je dobré k učení, k usvědčování, k nápravě, k výchově ve spravedlnosti, aby Boží člověk byl náležitě připraven ke každému dobrému činu (2Tim 3,16-17) nejen v církvi, ale ve všech oblastech společnosti. 

Podnikání

Bůh se chce prostřednictvím vrchu podnikání zjevit jako ten, kdo uvolňuje zaopatření a učí správcovství. Hnacím motorem této oblasti je vědecký pokrok a technologie, které přinášejí rozvoj a tvorbu nových produktů a služeb.

Podnikatelům bylo svěřeno tyto služby nabízet a s těmito vynálezy obchodovat.

Správný model správcovství v podnikání přináší slávu Bohu, spolupracuje s lidmi jako spolutvůrci a snaží se o eliminování chudoby a hladu. Moudře spravuje zdroje země, má úctu ke stvoření, minimalizuje odpady, recykluje a chce zanechat dalším generacím dědictví zdravé země. 

Umění, showbyznys, sport

Věříme, že Bůh je ten nejkreativnější tvůrce a umělec. Každý umělec tvoří ze svého srdce a dává podobu věcem tak, jak je vidí. Při pohledu na přírodu a člověka můžeme vidět, že krása je extrémně důležitou hodnotou v Božím srdci. 

Božím záměrem pro ty, kdo jsou povoláni do této oblasti, je oslava krásy, která pozdvihuje srdce, přináší naději a chuť žít, buduje identitu jednotlivců i komunit. Umění má rozšiřovat srdce člověka, oblékat naše touhy do slov a obrazů a inspirovat člověka ke konání dobra. Už od dní Jubala mají umělci moc svým nadáním hovořit k srdci kultury a utvářet ji. 

Ti, kdo jsou součástí tohoto vrchu, mají účast na prorocké službě, pokud jejich inspirace vychází z čistého srdce. Kultura nebe tak může být přinášena na zem a může rezonovat v srdci i mysli lidí a vtahovat je do svého příběhu. Úlohou zábavy a sportu je přinášet uvolnění, oddech, budovat naději a sílu pro budoucnost, dodávat odvahu čelit přítomnosti i výzvám budoucnosti.

Vzdělání

Záměrem vzdělání není jen předávání informací, ale spíše proměna studenta. Božím plánem pro tuto oblast je učednictví. Rozmnožení porozumění, hodnot a zručností způsobem, který umožní každému studentovi objevit a rozvíjet svoje dary tak, aby je mohl použít ve prospěch společnosti.

Takto se vzdělávání stává prostředkem rozvoje identity, povolání a poslání člověka, přičemž Ježíš je modelem a Bible jeho základem.

Bůh svěřil autoritu a zodpovědnost za vzdělávání dětí primárně rodině, protože rodiče své děti milují nejvíc a také jsou zodpovědni za předávání dědictví z generace na generaci. Rodina je součástí církve a společnosti a je povolána s nimi spolupracovat.

Bůh svěřil lidem různé dary a talenty, a proto je povolání učitele ve službě výchovy a vzdělávání nezbytné.

Média

Ježíš má jméno Slovo Života. Božím záměrem pro ty, kdo jsou povolání do tohoto vrchu, je tvořit svým slovem tak, jak tvořil Otec. Mají v komunikaci přinášet kulturu života, pravdu a moudrost. Média mají privilegium upevňovat vztahy, budovat zdravé postoje a učit lidi kriticky myslet.

V komunikaci není důležitý pouze obsah, ale i způsob, jakým se prezentuje. V současnosti máme více prostředků ke komunikaci než kdykoli předtím. Můžeme uvolňovat moudrost a nahlížet na dění okolo nás Boží optikou. Všichni máme k dispozici celé množství nástrojů, kterými můžeme budovat cesty království.

Další informace také naleznete v sekci materiály (přednášky, články, podcasty).

Chcete podpořit projekt  7 vrchů?

Modlitební podpora

Prosíme o modlitební podporu celého projektu. Modlete se za to, aby Boží království prozářilo každou část naší společnosti.

Finanční dar

Můžete nás podpořit na čísle účtu:
2200790595 / 2010
do poznámky uveďte 7 vrchů

Číslo účtu pro platbu v EUR:
2100766715 / 2010
IBAN: CZ7620100000002100766715
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

Řekněte o nás dalším

Pozvěte všechny, kterým není lhostejný stav naší země a chtějí se zasadit o přinášení Božího požehnání do všech oblastí lidské společnost.