Boží jména a atributy

Koncept 7 vrchů nechce jen přinášet principy Božího království do různých oblastí společnosti. Bůh je věrný a vždy bude žehnat těm, kdo se drží Božích principů, např.: principu setby a sklizně (Gal 6,7).

Mám kamaráda, který vlastní úspěšnou firmu s několika desítkami zaměstnanců. Ptal jsem se ho, proč si myslí, že se mu tak daří. Popsal mi různé principy, které zavedl ve své firmě. Jak je štědrý k zaměstnancům a oni pak pro něho pracují se skutečnou loajalitou. Vytvořili si ve firmě etický kodex a přistupují k zaměstnancům i zákazníkům s úctou. Pozorně jsem mu naslouchal a pak jsem mu řekl: „Jsem nadšený z toho, co mi říkáš. Chci ti však říct upřímně jednu věc. Bůh bude vždy žehnat těm, kdo se drží Božích principů. A tobě se daří proto, že jsi ty principy našel a žiješ podle nich. Buduješ království bez krále.“ 

Když Bůh tvořil člověka, vložil do jeho bytí základ jeho existence těmito slovy: „Učiňme člověka k našemu obrazu, podle naší podoby! (Gen 1, 26)

Jedním ze základních konceptů 7 vrchů je skutečnost, že Bůh chce na každém vrchu zjevit své jméno a nějaký atribut svého charakteru. Bůh má v Bibli mnoho jmen. A proto je každý člověk povolaný být jako Bůh. Díky tomu, že se mu bude podobat, může tomuto světu zjevit jeho charakter. 

Vrch

Jméno Boha

Atribut, který chce zjevit skrze nás
Církev Velekněz Smíření a požehnání
Politika Král Králů Moc
Podnikání Jahve Jireh Zaopatření
Rodina Otec Síla
Média Slovo Života Zjevení
Umění a kultura Hrnčíř Sláva
Vzdělání Učitel Moudrost

Všichni lidé jsou povoláni pracovat na plný úvazek pro Boha. Ale jen někteří v církvi. Učitel také dostal svoji farnost nebo sbor. Jsou to jeho žáci ve třídě, ze kterých má udělat učedníky. Moje švagrová je učitelka na ZŠ. Každý den se za své žáky modlí a žehná jim. Její nevěřící kolegyně ji říká: „Proč ty vždy dostaneš jen ty nejlepší třídy! To není fér!“ Ta učitelka často na děti ve své třídě křičí, dívá se na ně svrchu a nepřináší atmosféru pokoje. Moje švagrová věří, že každé dítě je výjimečné a vždy hledá to, za co by ho mohla ocenit. Přináší kulturu úcty a věří zaslíbení, že v Jeho světle vidíme světlo. Takže v přítomnosti Krista v ní může lépe „svitnout“ v hlavách i jejím žákům.

Bůh dává každému z nás účast na Jeho povolání. Každý kněz a pastor má reprezentovat Krista. Když se s ním setkám, měl bych mít pocit, že jsem se setkal s Kristem Veleknězem. Každý nevěřící zaměstnanec ve firmě křesťanského podnikatele má možnost potkat Boha se jménem Jahve Jireh. A měl by zažívat Boží způsob zaopatření. Ne pouze na výplatní pásce, ale i v tom, že se nebude cítit jako někdo využívaný pro účely zisku, ale jako spolupracovník na společném povolání, který skrze byznys přináší požehnání.

Jaké jméno nebo atribut Boha tě fascinuje nejvíc? 
To bude pravděpodobně oblast, do které jsi povolaný. Pokud chodíš do práce jen pro to, abys vydělal peníze, pak něco není v pořádku. Tvůj život a tvé talenty jsou hodny Krále. To, jak žiješ, má zjevovat Boží charakter v určité oblasti života, do které tě Bůh povolal a v které ti dal snít své sny. 

A pokud víš, že jsi na správném místě, tak se tě chci zeptat: 
Jaké biblické principy aplikuješ ve svém povolání tak, abys přinesl více Božího království a Božího charakteru? 

Zde jsou některé z Božích jmen a atributů Boha v Bibli. Můžeš nad těmito citáty rozjímat a hledat Boží tvář tak, jak se chce zjevit tobě. Modlitba je místo, kde chce Bůh svoji tvář vtisknout do naší tváře. A jsme to my, kdo zjevení Boží tváře dlužíme tomuto světu.

"Bůh řekl Mojžíšovi: JSEM, KTERÝ JSEM. A pokračoval: Řekni Izraelcům toto: JSEM (JHVH) posílá mě k vám. "(2. Mojžíšova 3,14)

Slovo JHVH (Jahve) je složeno z hlásek י (jod) ה (he) ו (vav) a ה (he). Původní hebrejština samohlásky nezná a psala se zprava doleva. Izraelci z velké úcty před Božím jménem a kvůli tradici nevyslovovat Boží jméno používají slovo Adonai (Pán). Většina znalců Bible se přiklání k výslovnosti "Jahve". Bůh se vícekrát představil tak, že k tomuto jménu přidal další přívlastek, který ho charakterizuje.

Jahve Nissi - Bůh je prapor (Ex 17, 8-15)
Jahve Šalom - Hospodin je pokoj (Sd 6, 11-24)
Jahve Jirech - Hospodin opatří (Gn 22, 13-14)
Jahve Raffa - Bůh, který uzdravuje (Ex 15, 26)
Jahve Cidkenu - Bůh je spravedlnost (Jer 33, 14-16)
Jahve M'Kadeš - Bůh je ten, který nás posvěcuje (Lv 20, 7-8)
Jahve Sabaoth - Bůh zástupů (1S 17, 44-45)
Jahve Ro'i - Pán je můj pastýř (Ž 23)
Jahve Shammah - Pán je přítomen (Ez 48, 35)

Ježíš - Jahve spasí

El-šaddaj - Silný Bůh všemohoucí (Gn 17, 1)
Netzakh Yisrael - Sláva Izraele (1S 15, 29)
Kadosh Izrael - Svatý Izraele (Iz 30, 15)
Abba - Tatínek (Mk 14, 36Ř 8, 15; Gal 4, 6)
Emanuel - Bůh s námi (Iz 7, 14)
El- Roi - Bůh, který vidí (Gn 16, 13)
Zázračný Rádce, mocný Bůh, věčný Otec, Kníže pokoje. (Iz 9, 5)
Skála (Dt 32, 4)

Alfa a Omega (Zj 1, 8)
Věčný (Ž 90, 2)
Dobrý (Ř 11, 221Pt 2, 2-3)
Milostivý (Ž 103, 8)
Svatý, svatý, svatý (Iz 6, 3)
Neměnný (Jk 1, 17)
Nekonečný (Iz 40, 28)
Žárlivý (Ex 20, 5-6)
Láska (1 Jan 4, 8)
Všemocný (Mt 19, 26)
Všudypřítomný (Ž 139, 8)
Pravdivý (Tt 1, 2)

Pavol Strežo